قیمت خودروهای داخلی در بازار را در جدول زیر مشاهده می کنید.